Verhuur

Alle studio´s zijn beschikbaar voor huur op de momenten dat geen Dance Company 058-lessen gegeven worden en in de vakantieperiodes.
Kijk in het rooster van DC058 voor de lesdagen en -tijden en in de agenda voor de vakantieplanning van dit seizoen.
De drie studio’s zijn zowel het hele seizoen als incidenteel te huur.

Onze locatie aan de Huizumerlaan 59 beschikt over drie dansstudio’s waarvan studio 2 en 3 met laminaat vloer en studio 1 met dansvinyl. In alle drie de studio’s zijn spiegelwanden en geluidsinstallaties aanwezig.

Studio 1: 85m² (8,5m breed en 10,5m diep)
Studio 2: 152m² (9,5m breed en 16m diep)
Studio 3: 70m² (5,5m breed en 12,75m diep)

Op de bovenverdieping is een dameskleedkamer aanwezig en op de begane grond zijn de herenkleedkamer en toiletten.

Meer informatie of vragen over beschikbaarheid en reserveren?
Stuur een Whatsapp naar Sjors op nummer 0645751390 of mail naar info@zaalverhuur058.nl

Onderstaande prijzen zijn geldig van 1-8-2023 t/m 07-07-2024.

Studio                  Per uur (incidenteel)          Per uur (heel seizoen)           Per Dagdeel* (incidenteel)           Per Dagdeel* (heel seizoen)

Studio 1              € 35,-                                     € 31,50,-                                   € 130,-                                             € 115,-
Studio 2              € 45,-                                     € 40,-                                        € 170,-                                             € 150,-
Studio 3              € 30,-                                     € 27,-                                        € 110,-                                             € 100,-

*Een dagdeel is 4 aaneengesloten uren.

– Eenmalige borgbetaling.
– Geen BTW wordt in rekening gebracht.
– Studio’s zijn inclusief gebruik van twee kleedkamers en toiletten.

Gebruik studio’s

 • Huurder is verantwoordelijk voor eigen gasten en personeel.
 • Huurder zorgt ervoor dat medehuurders en de omwonenden geen (geluids-)overlast ondervinden van de activiteiten bij Zaalverhuur 058.
 • Het gebruik van kaarsen of andere brandende voorwerpen is niet toegestaan.
 • Zaalverhuur 058 is een geheel rookvrije zone.
 • Huurder mag geen wijzigingen aanbrengen in de ruimte zonder uitdrukkelijke toestemming van Zaalverhuur 058.
 • Huurder dient ervoor zorg te dragen dat de ruimte en apparatuur in dezelfde staat als oorspronkelijk aangetroffen wordt achtergelaten. Wordt dit nagelaten, dan kan Zaalverhuur 058 op kosten van de huurder de ruimte of de apparatuur in de oorspronkelijke staat doen terugbrengen.
 • Zaalverhuur 058 is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van storingen van apparatuur en andere technische voorzieningen.
 • Ten behoeve van politie- en brandweervoorschriften dienen de vluchtwegen en nooddeuren te allen tijde vrij te blijven.
 • Huurder laat alle gebruikte ruimtes schoon (aanvegen en opruimen) en gebruiksklaar achter.
 • Het opruimen en de schoonmaak dient binnen de huurtijd plaats te vinden.
 • Indien het gebouw vooraf niet schoon is dient de huurder dit aan verhuurder door te geven. Het personeel kan de zaal dan schoon aanleveren.
 • Indien de ruimtes onbehoorlijk worden opgeleverd kunnen er extra schoonmaakkosten in rekening worden gebracht.

Betaling

 • Bij zowel incidentele verhuur als structurele verhuur wordt maandelijks vooraf gefactureerd. Deze factuur dient, binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur, te zijn voldaan. Als niet betaald wordt volgens de overeengekomen condities, zijn de wettelijke rente en eventuele andere kosten, voor rekening van de huurder.
 • Bij te laat betalen zal een boetebedrag worden berekend van 3% per maand van de te laat betaalde factuur, met een minimum van € 50,- en een maximum van € 5.000,-. De hierboven benoemde boete, rente en kosten zijn niet verschuldigd wanneer de huurder voor genoemde vervaldatum van de betalingstermijn een betalingsregeling treft met goedkeuring van Zaalverhuur 058.
 • Een reservering kan kosteloos geannuleerd worden tot 14 dagen voor de huurdatum.
 • Bij annulering tussen 7-14 dagen voor de huurdatum wordt er 50% van het factuurbedrag ingehouden.
 • Bij annulering binnen 7 dagen voor de huurdatum wordt het volledige factuurbedrag ingehouden.

Communicatie

 • Posters en flyers kunnen alleen in overleg en op de daarvoor bestemde plaatsen worden opgehangen. Posters e.d. die zonder toestemming worden opgehangen, zullen verwijderd worden, evenals poster e.d. van activiteiten die voorbij zijn.
 • Het is niet toegestaan de muren en deuren te beplakken. Indien deze beschadigd worden, zullen de reparatiekosten op de huurder worden verhaald.

Ontbindende voorwaarden

 • Wanneer het contract niet binnen de gestelde termijn door huurder is ondertekend en geretourneerd aan Zaalverhuur 058 is zij vrij de overeenkomst te ontbinden zonder dat zij gehouden kan worden tot vergoeding van enige schade die daarvan het gevolg is. Wijzigingen aangebracht in het contract maken het ongeldig.


Annulering

 • Zaalverhuur 058 behoudt zich het recht voor om bij onvoorziene omstandigheden te annuleren. Zaalverhuur 058 is niet aansprakelijk voor eventueel daaruit vloeiende schade. Er zal met de huurder naar een passende oplossing gezocht worden.
 •  

Bij gebruik heel seizoen:

 • Bij gebruik voor een heel seizoen kan niet gerestitueerd worden bij verhindering door ziekte, weersomstandigheden en/of andere redenen van annulering. De volledige kosten zullen worden berekend.
 • De minimale afname van structureel gebruik is 30 weken per dansseizoen. Wanneer er meer weken zijn gereserveerd dan 30, kan dit surplus aan data worden geannuleerd. Een deelopzegging of vermindering van gebruik van minder dan 30 opgegeven weken is niet mogelijk. Wel kunnen deze data verzet worden, mits er ruimte is, naar een ander moment. Dit dient uiterlijk één maand van tevoren per mail te zijn doorgegeven. Slechts na bevestiging van Zaalverhuur 058 worden deze wijzigingen geldig.

Extra ruimte huren

 • Huurder kan – bij beschikbaarheid van deze ruimtes – gedurende lopende periodes in overleg met Zaalverhuur 058 extra ruimtes huren, wekelijks of eenmalig.

Huurprijswijzigingen

 • Bij aanvang van een nieuw dansseizoen kan Zaalverhuur 058 de huurprijs wijzigen. De huurder zal hierover tijdig geïnformeerd worden, ten laatste vier weken voor ingang van het nieuwe seizoen, beginnende op 1 september van elk jaar.

Aansprakelijkheid

 • Zaalverhuur 058 aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of vermissing, op welke wijze dan ook ontstaan aan eigendommen van huurders en bezoekers gedurende hun verblijf in het gebouw van Zaalverhuur 058.
 • Wanneer de huurder schade veroorzaakt aan apparatuur en/of gebouw of vermissing van apparatuur veroorzaakt, zullen de kosten daarvan doorberekend worden aan de huurder.

Gebruik door derden

 • Het is de huurder niet toegestaan de gebruikte ruimtes in gebruik te geven aan andere organisaties of personen dan tot de organisatie van de huurder behorend. Als dit toch wordt geconstateerd door het personeel van Zaalverhuur 058, of in geval van ordeverstoringen, behoudt Zaalverhuur 058 zich het recht voor het contract eenzijdig te ontbinden.

Toegang

 • Zaalverhuur 058 heeft altijd toegang tot de ruimtes in de gebouwen van Zaalverhuur 058, ongeacht de aard van de activiteiten.

Einde huurovereenkomst

 • Tenzij anders overeengekomen zal de huurder gebruik maken van het gehuurde tot het einde van de overeenkomst.

Algemeen

 • Verbetersuggesties vernemen wij graag. Dit kan via app en mail. Mocht je een klacht in willen dienen, dan ontvangen wij die graag per mail. We zullen dan samen kijken naar een gepaste oplossing.
 • De aanwijzingen van het personeel dienen te allen tijde te worden opgevolgd.
 • Zaalverhuur 058 geeft desgevraagd voorlichting omtrent noodzakelijke vergunningen. Het niet verkrijgen van de noodzakelijke vergunningen en/of auteursrechtelijke licenties is geheel voor risico van de huurder.
 • Gasten van de huurder parkeren altijd achter het gebouw op het parkeerterrein (aan de Klaas Hartsweg, Leeuwarden). Dus niet in de straat, om overlast voor de buren te voorkomen.
 • Binnen het gebouw is camerabewaking aanwezig. Na ongeregeldheden of ongevallen kunnen opnamen aan derden worden getoond of vindt overdracht aan de politie plaats.
 • Bij het verlaten van het gebouw dient rekening gehouden te worden met de omwonenden. Dit ter voorkoming van geluidsoverlast.
Scroll naar boven