Voorwaarden

Huurvoorwaarden

Zalen & Events 058 (Verhuurder)

 

Algemene bepalingen

 1. Huurder huurt ruimte van verhuurder aan de Huizumerlaan 59, Leeuwarden. De ruimte dient door verhuurder toegankelijk te worden gemaakt.
 2. De borgsom van de verhuurder van € 150,- per zaal dient de huurder vóór de huurperiode via bankoverschrijving te betalen: NL09 RABO 0326 7969 67 t.n.v. Zalen & Events 058.
 3. Voor schade die ontstaat tijdens het gebruik van de ruimte door huurder aan en in die ruimte en andere door huurder van verhuurder in gebruik zijnde roerende en onroerende zaken is de huurder aansprakelijk behalve als onomstotelijk aangetoond wordt dat de veroorzaakte schade geen enkel verband houdt met het gebruik van de ruimte door de huurder.
 4. De ruimte mag alleen in gebruik worden genomen als de verhuurder bekend is welke activiteit door de huurder wordt gepropageerd, georganiseerd en uitgevoerd en de verhuurder kenbaar heeft gemaakt daartegen geen overwegende bezwaren te hebben.
 5. Strooien van confetti/rijst of andere vergelijkbare middelen en gebruik van vuurwerk is niet toegestaan.
 6. Roken in en om het gebouw is niet toegestaan.
 7. Annuleren van de huurovereenkomst kan kosteloos tot 14 dagen voor aanvang van de huurdatum. Dit is alleen mogelijk per e-mail. Na deze 14 dagen is huurder verplicht de kosten voor de huur te voldoen.

 

Schade en verdeling van aansprakelijkheid

 1. Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door gebreken aan het gehuurde:
  –              die verhuurder bij het aangaan van de huurovereenkomst niet kende noch had behoren te kennen;
  –              die huurder door eigen onderzoek bij het aangaan van de huurovereenkomst kende of had kunnen kennen en
  –              die door partijen gezamenlijk zijn geconstateerd en waarvan partijen hebben vastgelegd dat deze gebreken tussen hen niet als gebrek in de zin der wet zullen worden aangemerkt.
 1. Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door gebreken aan het gehuurde die na het aangaan van de huurovereenkomst zijn ontstaan, tenzij de schade het gevolg is van opzet, grove schuld of ernstige nalatigheid van de kant van verhuurder of van opzet, grove schuld of ernstige nalatigheid van een persoon waarvoor verhuurder rechtens aansprakelijk is.
 2. Verhuurder is niet aansprakelijk voor gebreken aan of schade ten gevolge van door huurder aangebrachte veranderingen of toevoegingen aan het gehuurde. Huurder vrijwaart verhuurder voor aanspraken van derden richting verhuurder ten gevolge van door huurder aangebrachte veranderingen of toevoegingen.
 3. Huurder is richting verhuurder, medegebruikers van het complex waarvan het gehuurde deel uitmaakt en derden aansprakelijk voor alle gebreken en schade ten gevolge van door of namens huurder uitgevoerde veranderingen aan het gehuurde.
 4. Huurder is aansprakelijk voor de schade, veroorzaakt door een aan huurder toe te rekenen omstandigheid, waaronder een aan huurder toe te rekenen tekortschieten in de nakoming van een verplichting uit deze huurovereenkomst.
 5. Huurder is verplicht terstond de nodige passende maatregelen te nemen ter voorkoming en beperking van schade aan het gehuurde. Huurder is bovendien verplicht verhuurder of diens gevolmachtigde of beheerder terstond op de hoogte te brengen als aan het gehuurde of aan de percelen waarvan het gehuurde deel uitmaakt, schade dreigt te ontstaan ofwel indien zodanige schade mocht hebben plaatsgevonden of zich een gebrek mocht hebben voorgedaan.
 6. Verhuurder is niet aansprakelijk voor bedrijfsschade van huurder, of voor schade ten gevolge van handelen of belemmeringen in het genot en gebruik van het gehuurde veroorzaakt door andere huurders van verhuurder of door derden, tenzij de schade het gevolg is van opzet, grove schuld of ernstige nalatigheid van de kant van verhuurder of van opzet, grove schuld of ernstige nalatigheid van een persoon waarvoor verhuurder rechtens aansprakelijk is.

 

Het gebruik en regels van orde

 1. Huurder zal het gehuurde als een goed huurder en overeenkomstig de aangegeven bestemming daadwerkelijk en voortdurend gebruiken.
 2. Huurder is verplicht het gehuurde te gebruiken en zijn bedrijf te voeren zoals een goed huurder betaamt.
 3. Huurder is verplicht ervoor zorg te dragen dat hij noch derden die voor hem werkzaam zijn en/of die zich met zijn toestemming in het gehuurde bevinden geen overlast aan gebruikers van het onderhavige perceel en de naburige percelen zal/zullen veroorzaken.
 4. Huurder zal de vloeren niet zwaarder belasten dan bouwtechnisch is toegestaan. Huurder dient de maximaal toelaatbare vloerbelasting te rechercheren. Puntbelasting is niet toegestaan.
 5. Huurder zal er zorg aan dragen dat het geluid binnen 85 dB blijft. Als er geluidsoverlast plaatsvindt en het evenement stop dient te worden gezet is de huurder alsnog aan kosten verbonden.
 6. Huurder is verplicht ervoor zorg te dragen dat zich in het gehuurde geen voorwerpen of stoffen bevinden, die door gasvorming, lekkage, brand- en explosiegevaar, lawaai, trilling of hinderlijke geur of op welke andere wijze ook schade of overlast aan verhuurder, aan gebruikers van het onderhavige perceel en de naburige percelen of derden zouden kunnen berokkenen.
Scroll naar boven